Achtergrond gadgetman stukjes

TOP gadgets sinds 2005...

Oorspronkelijk verzamelde 'de Gadgetman' innovaties en gadgets voor het Business Class Magazine 'Zoete'. Nu zijn de ontdekkingen voor iedereen direct in te zien. Echter niets van deze site mag zonder toestemming gebruikt worden voor betaalde media.

Copyright

De content op deze site is van ID-Tank en wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van onze “geef het door” - filosofie. De content is gelicentieerd onder Creative Commons - Niet-commercieel met bronvermelding. Neem contact met ons op als je de inhoud wilt gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Creative Commons-licentie vallen.

Social code
Sinds 1 december 2009 moeten reviewers in de USA een ‘FTC-verklaring' verstrekken wanneer er verborgen interesses of onuitgesproken vooroordelen in verband met aanbevelingen kunnen zijn. Dit is in de EU nog niet geregeld. Vooruitlopend daarop hebben wij onze eigen sociale code opgesteld.

* Alle content is zonder opdracht voor betaalde samenwerking, naar eigen inzicht vervaardigd.
* Alle reviews geven een oprechte mening weer van de auteur.
* In enkele gevallen krijgt fabrikant tekst te lezen voor publicatie ter controle van feitelijke onjuistheden.
* In het uitzonderlijke geval dat er een vorm van betaalde samenwerking met de fabrikant is, bijvoorbeeld voor advisering of content creatie, zal dat in de tekst vermeld zijn.

BEST gadgets since 2005...

Initially for the Dutch Business Class Magazine 'Zoete', 'the Gadgetman' collected new gadgets and inspiring innovations. Now The Gadgetman traces new gadgets and innovations for a wider Dutch audience. Since the audience is Dutch, the content of this site is Dutch.

Copyright

The content on this site is owned by ID-Tank and is made available as part of our "pass it on" philosophy. The content is licensed under Creative Commons - Non-Commercial with acknowledgment. Contact us if you want to use the content for purposes not covered by this Creative Commons license.

Social code

Since December 1, 2009, reviewers in the USA must provide an "FTC statement" when there may be hidden interests or unspoken opinions regarding recommendations. This is not yet regulated in the EU. In anticipation of this, we have prepared our own social code.

* All content is made without assignment for paid collaboration, at our own discretion.
* All reviews represent a genuine opinion of the author.
* In some cases, the manufacturer gets to read text before publication to check factual inaccuracies.
* In the exceptional case that there is a form of paid collaboration with the manufacturer, for example for advice or content creation, this will be stated in the text.
Stacks Image 16
The Gadgetman is an initiative of ID-Tank
The logo and texts are copyrighted
www.id-tank.com
© 2004-2022 ID-Tank